“KOMUNIS, kalau boleh nak selamatkan kawan dia supaya tak bocor rahsia,” kata Staf Sarjan (B)